header

Periodieke gift goed middel voor meer inkomsten plaatselijke kerken

Periodieke gift goed middel voor meer inkomsten plaatselijke kerken

(Dit is een aangepaste versie van de eerdere publicatie)

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Dat was voor 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariele akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI worden geregeld. Dat is eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris.

Een gift is een periodieke gift als:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
  • de bedragen (minstens één keer per jaar) worden overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd; 
  • de bedragen steeds (ongeveer) even groot zijn;
  • de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling; en
  • de ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.

De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij het overlijden van de gever en/of eventueel bij zijn of
haar partner. Wanneer de gever onverhoopt werkloos wordt en niet meer aan de minimale looptijd kan voldoen, kan bij de Belastingdienst een
vrijstelling worden aangevraagd en hoeft het fiscale voordeel niet te worden terugbetaald.

ANBI-status

De Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms Katholieke Kerk, de plaatselijke gemeenten, diaconieën en parochies hebben een ANBI-status waardoor giften aftrekbaar zijn.

De periodieke gift kan worden ingezet als een effectief instrument voor het verhogen van de inkomsten van de plaatselijke gemeente of parochie. Dat geldt voor de inkomsten uit Kerkbalans, maar ook voor eventuele specifieke projecten. Helaas was de regeling niet op tijd gereed om mee te nemen in de voorbereidingen voor Kerkbalans 2014. Dat betekent overigens niet dat men hoeft te wachten op 2015. Huidige toezeggingen lenen zich uitstekend om omgezet te worden naar een overeenkomst voor een periodieke gift.

Fiscaal voordeel

Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van de gift en het inkomen van de gever en zijn of haar partner. Op de website: www.berekenhet.nl kan men het fiscale voordeel berekenen. Overigens hangt dat voordeel ook samen met het bedrag aan normale giften. Is dat gelijk of hoger dan 1 procent van het verzamelinkomen, dan is er nauwelijks of geen belastingvoordeel.

Uiteraard levert het de gemeente of parochie pas voordeel op wanneer de gever het fiscale voordeel geheel of gedeeltelijk ten goede laat komen aan de gemeente/parochie. Nu de kosten voor een notaris kunnen worden voorkomen, levert elke euro die meer gegeven wordt een direct voordeel op. In de praktijk zal het vanaf een bijdrage van circa € 150 per jaar de moeite lonen.

Deel dit nieuwsbericht